Kalendarz wydarzeń

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło, reprezentowana przez Dyrektora szkoły, tel. 63/2722265, 518832799;

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole: Joanna Mendelak adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

I Obowiązek informacyjny ogólny

II Obowiązek informacyjny monitoring wizyjny

III Obowiązek informacyjny rekrutacja uczniów

IV Obowiązek rekrutacyjny pracowników - cv

V Obowiązek rekrutacyjny pracowników - konkurs


Procedura realizacji praw osób których dane dotyczą PSM Koło ZOBACZOchrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło, reprezentowana przez Dyrektora szkoły, tel. 63/2722265, 518832799;

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole: Joanna Mendelak adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

I Obowiązek informacyjny ogólny

II Obowiązek informacyjny monitoring wizyjny

III Obowiązek informacyjny rekrutacja uczniów

IV Obowiązek rekrutacyjny pracowników - cv

V Obowiązek rekrutacyjny pracowników - konkurs


Procedura realizacji praw osób których dane dotyczą PSM Koło ZOBACZ

I

I KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KOLE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło, reprezentowana przez Dyrektora szkoły, tel. 63/2722265, 518832799;

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole: telefon kontaktowy: 661040760; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u IODO), na podstawie:

a. realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

c. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź upoważnionym na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.

6. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Ma Pan/Pani prawo do:

a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

b. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

II

II KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KOLE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło, reprezentowana przez Dyrektora szkoły, tel. 63/2722265, 518832799;

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole: telefon kontaktowy: 661040760; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzię Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 lit. c: art 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), art 108a ust 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz 996 ze zm.) oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

4. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzię Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakim jest ochrona osób i mienia znajdującego się na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania;

5. Monitorung wizyjny swoim zasięgiem obejmuje: hol z drzwiami wejściowymi na parterze, świetlicę i garderobę.

6. Odbiorcami zapisów w zakresie wglądu z monitoringu wizyjnego są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (policja);

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

8. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane przez okres 3 miesięcy;

9. Wejście na obszar objęty monitoringiem jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację Pani/Pana wizerunku;

10. Ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

III

III KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REKRUTACJI UCZNIÓW W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KOLE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło, reprezentowana przez Dyrektora szkoły, tel. 63/2722265, 518832799;

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole: telefon kontaktowy: 661040760; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, na podstawie: a) realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozdział 6, art. 14 ust. 1 oraz art. 150 i art. 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);

4. Dane będą udostępniane wyłącznie: a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd); b) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe). Dane osobowe kandydata, który nie został przyjęty do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole przechowywane są przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku;

6. W innych przypadkach dane osobowe ucznia będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora;

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8. Ma Pan/Pani prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

b) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO;

9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje, jak i nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast dołączenie stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w procesie rekrutacji jest konieczne, aby móc skorzystać z tych kryteriów.

IV


IV Klauzula informacyjna Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, reprezentowana przez Dyrektora szkoły, tel. 63/2722265, 518832799;

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole: telefon kontaktowy: 661040760; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie:

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; w tym: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz.917), Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 784 ze zm.);

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowiska oraz celem odbycia stażu. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych – w celu prawidłowego wypełnienia umowy o pracę;

4. Pani/Pana dane osobowe jako kandydata przechowywane będą przez okres 2 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.);

5. Dane nie będą udostępniane;

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8. Ma Pan/Pani prawo do:

1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);

2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie
zgody należy złożyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole ;

3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


Koło, dnia …………………………….

Ja ………………………………………………………. niżej podpisany/a, zamieszkały/a ……………………………………………………………………….., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło na potrzeby przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Wycofanie zgody następuje po uprzednim złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie do Inspektora ochrony danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole.


……………………………………….. data i czytelny podpis

 

V


V Klauzula informacyjna Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, reprezentowana przez Dyrektora szkoły, tel. 63/2722265, 518832799; 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole: telefon kontaktowy: 661040760; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie: 

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; w tym: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz.917 ze zm.), Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 784 ze zm.);

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych – w celu prawidłowego wypełnienia umowy o pracę;

5. Pani/Pana dane osobowe jako kandydata przechowywane będą przez okres 2 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.);

6. Pani/Pana dane osobowe w przypadku zatrudnienia będą przetwarzane przez czas trwania stosunku pracy i przechowywane przez okres 10 lat od ustania zatrudnienia zgodnie z KP art.94 pkt. 9b (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom nieupoważnionym; 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

10. Ma Pan/Pani prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);

2) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole ;

3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 


Urząd Miejski w Kole