Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1 

Program wychowawczy

 

Program profilaktyczno-wychowawczy PSM I st. w Kole

na rok szkolny 2019/20

 

 

 

Program uchwalony przez Radę Rodziców PSM I st. w Kole w dn.

oraz przez Radę Pedagogiczną PSM I st. w Kole w dn.

Program zatwierdzam

 

 

Spis treści:

 

Wstęp                                                                                                         

I   Cele i główne treści programu                                                                    

II Oczekiwania kompetencji i postawy uczniów                                                

III Zadania nauczycieli związane z realizacją celów wychowawczych      

IV Zadania wychowawcze szkoły na rok szkolny 2018/19                           

V Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego                            

 

Wstęp

Program profilaktyczno-wychowawczy PSM I st. w Kole, obok  rozwijania zdolności  i zainteresowań muzycznych   -   ma na celupomoc  i  wspieranie ucznia  w  ogólnym rozwoju,  w sferze  fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej,  wzmacnianie jego osobowości  i  ochronę  przed zagrożeniami.  Takie działanie wychowawcze ma charakter integralny obejmujący  najważniejsze potrzeby dziecka w jego rozwoju. Działalność wychowawczo-profilaktyczna PSM I st. w Kole jest zintegrowana z nauczaniem przedmiotów: gry na instrumencie i  ogólnomuzycznych. Realizowana jest przez  nauczycieli podczas wszystkich zajęć lekcyjnych  oraz podczas zajęć  pozalekcyjnych (wycieczki, koncerty, popisy, zabawy, wyjazdy na koncerty itd.)

I   Cele i główne treści programu

 Głównym celem programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły jest:  

1)      wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, kształtowanie jego osobowości,

2)      kształtowanie umiejętności wyrażania emocji,

3)      radzenia sobie z trudnościami i  zagrożeniami współczesnego  świata.

Główne treści programu:

 1. Wspomaganie  dziecka w nauce i ogólnym rozwoju
 2. Wychowanie patriotyczne i prospołeczne
 3. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna
 4. Profilaktyka chroniąca przed uzależnieniami
 5. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, w rodzinie i w cyberprzestrzeni
 6. Profilaktyka dyskryminacji, ksenofobii, nietolerancji
 7. Wychowanie do wartości

 

II Oczekiwania kompetencji i postawy uczniów

 1. 1.      Wspomaganie  dziecka w  nauce i ogólnym rozwoju

Uczeń:

1. Dostrzega wartości muzyki klasycznej jako dzieł nieprzemijających i ponadczasowych

2. Chętnie uczestniczy w przesłuchaniach, konkursach szkolnych i międzyszkolnych; zdrowo i uczciwie rywalizuje

3. Umie ocenić swoje postępy i wytrwale pogłębia swoje umiejętności

4. Potrafi przezwyciężać porażki i niepowodzenia oraz wyciągać z nich wnioski

5. Umie organizować sobie czas na naukę i ćwiczenia

6. Rozwija umiejętności koncentracji podczas uczenia się

7. Wykazuje aktywność na lekcjach

8. Uczy się współpracy i współodpowiedzialności na zajęciach i występach zespołowych

9. Uczeń kocha muzykę i chętnie występuje

a)      uczestniczy w popisach szkolnych i klasowych

b)      wykazuje inicjatywę w organizowaniu popisów

c)       jest świadomy, że jego występ ma ogromną wartość dla rodziców i nauczycieli

d)      chętnie muzykuje w zespołach

e)      przezwycięża tremę poprzez częste występy i pozytywne nastawienie psychiczne    

f)       lubi to co wykonuje

10. Uczeń jest wrażliwym odbiorcą sztuki.

a)      chętnie uczestniczy w koncertach szkolnych

b)      chętnie wyjeżdża do teatru, filharmonii, opery

c)       rozumie to co ogląda i słucha

d)      wybiera to co wartościowe i piękne

e)      czerpie radość z przeżywania muzyki

f)       dobrze orientuje się w świecie muzyki

g)      jest otwarty na inne dziedziny sztuki

h)      potrafi fascynować się pięknem

11. Uczeń jest otwartym, kulturalnym człowiekiem.

a)   zaprasza na swoje występy rodziców, przyjaciół i znajomych

b)   umie sam się zapowiedzieć

c)    spokojnie i dojrzale zachowuje się na scenie

d)   uważnie słucha występu kolegów

e)   umie docenić większe umiejętności kolegi

f)    potrafi sam się ocenić

g)   ubiera się estetycznie, dostosowuje strój do okoliczności

h)   kulturalnie zachowuje się na koncertach.

12. Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać

13. Rozumie po co się uczy, jest ciekawy wiedzy

14. Utożsamia się ze swoją szkołą

 

2.  Wychowanie patriotyczne i prospołeczne


Uczeń:

 1. Kocha ojczyznę, szanuje tradycje narodowe i chrześcijańskie
 2. Jest otwarty na kulturę Europy i świata
 3. Posługuje się estetycznym językiem ojczystym
 4. Chętnie się włącza w organizację uroczystości patriotycznych
 5. Uczestniczy w uroczystościach patriotycznych
 6. Uczeń jest przygotowany do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie

a)      rozumie misję ludzi kultury w środowisku lokalnym jako ambasadorów duchowego rozwoju człowieka

b)      ma potrzebę propagowania muzyki w społeczeństwie

c)       chętnie uczestniczy w koncertach charytatywnych i organizuje pomoc dla potrzebujących

d)      chętnie muzykuje i działa w zespołach na terenie miasta i powiatu

e)      bierze udział w koncertach dla środowiska

7.  Odpowiedzialnie i kulturalnie zachowuje się na wszystkich koncertach szkolnych i pozaszkolnych;

8.  Kulturalnie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią

 

 

9. Potrafi słuchać innych

10. Umie kulturalnie dyskutować

11. Szczerze rozmawia z rodzicem, nauczycielem, gdy pojawia się problem

12. Wzbudza zaufanie u innych

13. Jest zawsze gotowy do niesienia pomocy

14. Chętnie działa w samorządzie szkolnym

15. Respektuje regulaminy i zasady panujące w szkole

 

3.  Edukacja ekologiczna i prozdrowotna

Uczeń:

1. Dba o instrumenty, z których korzysta

2. Szanuje mienie szkoły

3. Dba o racjonalne wykorzystanie energii (gasi niepotrzebne światło, zamyka drzwi, oszczędza wodę itp.)

4. Zmienia obuwie w szkole

5. Dba o czystość w klasach, na korytarzach i w łazienkach

6. Dba o środowisko naturalne poprzez wyrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników

7. Troszczy się o wygląd swojej szkoły i klasy

8. Estetycznie się ubiera

9. Szanuje swoje zdrowie

 

 

 1. 4.      Profilaktyka chroniąca przed uzależnieniami

Uczeń:

1. Zna zagrożenia uzależnień od używek

2. Zna zagrożenia uzależnień psychicznych (pracoholizm, nadmierne ambicje)

3. Zna zagrożenia uzależnień od innych osób (manipulacja, przemoc fizyczna)

4. Zna zagrożenia uzależnień od netu, gier komputerowych i urządzeń elektronicznych

5. Rozpoznaje rodzaje zagrożeń związanych z uzależnieniami

6. Jest asertywny i unika wszelkich uzależnień

7. Potrafi znaleźć pomoc w przypadku pojawienia się symptomów uzależnienia

 

 1. 5.      Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, w rodzinie i w cyberprzestrzeni

Uczeń:

1. Ma poczucie własnej godności jako osoby

2. Ma świadomość prawa do osobistej wolności

3. Szanuje swoją godność i nie pozwala na przemoc wobec swojej osoby

4. Umie stanowczo, ale kulturalnie zachować się wobec prób przemocy względem własnej osoby

5. Szanuje godność drugiej osoby i jej prawo do wolności

6. Nie stosuje przemocy fizycznej i słownej wobec innych osób

7. Nie manipuluje innymi osobami

8. Potrafi znaleźć pomoc w sytuacji, w której doznaje przemocy fizycznej lub psychicznej

9. Zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

10. Przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z Internet

11. Nie używa urządzeń elektronicznych w celach pogwałcenia godności drugiego człowieka

12. Nie ogląda w cyberprzestrzeni treści, które mogą deprawować jego osobę

13. Szanuje cudzą własność

 

 

6.  Profilaktyka dyskryminacji, ksenofobii, nietolerancji

Uczeń:

1. Szanuje i toleruje poglądy innych

2. Potrafi docenić pracę innych

3. Szanuje każdego człowieka bez względu na rasę, narodowość, wyznanie religijne, status społeczny, zamożność

4. Kieruje się dobrem i tolerancją

5. Reaguje na przejawy dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji w szkole

 

7. Wychowanie do wartości

Uczeń:

1. Zna hierarchię wartości, potrafi określić wartości, które są ważne w jego życiu.

2. W swoim życiu kieruje się wartościami

3. Potrafi krytycznie ocenić dostrzegane zachowania, odróżnić co jest dobre i przyjazne od rzeczy złych i szkodliwych, piękno od brzydoty.

4. Potrafi przeciwstawić się niesprawiedliwości i złu

5. Umie wskazać wzorce osobowe godne naśladowania

 

III Zadania nauczycieli związane z realizacją celów wychowawczych

Najważniejszym narzędziem edukacyjnym szkoły jest osobowość i postawa nauczycieli:

 1. Każdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia, jest do jego dyspozycji
 2. Traktuje ucznia podmiotowo:

a) akceptuje indywidualne odczucia ucznia

b) liczy się z subiektywną wrażliwością ucznia

c) pomaga a nie wyręcza

d) nie podkreśla wobec ucznia własnej pozycji i wyższości

3. Życzliwie stawia wymagania

4. Stwarza przyjazną atmosferę w relacji z uczniem

5. Potrafi umiejętnie zastosować karę i nagrodę

6. Czuwa nad postępami i frekwencją ucznia

7. Dba o sposób spędzania przerw i czasu wolnego ucznia w szkole, oraz czuwa nad jego bezpieczeństwem

8. Nie jest obojętny i zawsze reaguje na dostrzeżone dobro i zło

9. Przy każdej okazji uświadamia uczniowi znaczenia pojęć: dobro, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, odpowiedzialność, tolerancja jako wartości nadrzędnych

10. Pomaga uczniom w rozwiązywaniu problemów

11. Zachęca uczniów do współpracy, bardziej niż do rywalizacji

12. Mobilizuje uczniów do nauki poprzez

a)      ukazywanie wartości płynących z żywego kontaktu ze sztuką

b)      omawianie z uczniami wysłuchanych koncertów i audycji

c)       życzliwe podsumowanie każdego występu ucznia

d)      dobór ciekawej literatury muzycznej na zajęciach

e)      dobór utworów, który uczeń wykonuje chętnie

f)       muzykowanie z uczniem i ukazywanie uczniowi własnej pasji do muzyki

g)      przygotowywanie uczniów do uczciwej rywalizacji na konkursach

h)      zachęcanie uczniów szczególnie uzdolnionych do kontynuowania nauki w średnich szkołach muzycznych

13. Współpracuje z rodzicami w dziedzinie wychowania poprzez:

a)      systematyczny kontakt z rodzicami ( wywiadówki, spotkania okazjonalne, dzienniczek ucznia)

b)      wspólne z rodzicami rozwiązywanie problemów

c)       zachęcanie rodziców do udziału w życiu szkoły

- mobilizowania i kontrolowania postępów swoich dzieci

- uczestniczenia w zebraniach z dyrektorem i z nauczycielami

- obecności na koncertach i popisach organizowanych przez szkołę

14. Wszystkie funkcje i decyzje wychowawcze podejmuje świadomie.

15. Wychowuje zawsze, w każdej sytuacji , daje dobry przykład .

16. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły sami dbają o własną godność zawodową.

 

IV Zadania rodziców związane z realizacją celów wychowawczych

Do obowiązków rodziców należy:

1.  zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
2.  zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
3.  wspieranie procesu nauczania i wychowania,
4.  systematyczny kontakt z nauczycielem,
5.  w miarę możliwości technicznych przeglądanie dziennika elektronicznego,
6.  udzielanie szkole w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej (terminowe uiszczanie składki na Fundusz Instrumentowy).

 

V Zadania wychowawcze szkoły na rok szkolny 2019/20

 

1. Wspomaganie  dziecka w nauce i ogólnym rozwoju                                                                                                                    

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem                       i tremą przed występami  publicznymi

 

 

 

- omawianie symptomów związanych ze stresem , tremą i sposobów radzenia sobie z nimi

- przekazanie uczniom metod relaksacyjnych, oddechowych  i innych metod radzenia sobie ze stresem na zajęciach indywidualnych

- umożliwienie uczniom częstego uczestniczenia jako wykonawcy  i odbiorcy w przesłuchaniach, koncertach, występach, popisach klasowych itp

 -rozmowy indywidualne z uczniami i  ich rodzicami na temat radzenia sobie ze stresem

Cały rok

 

Nauczyciele instrumentu gł.

 

Kształtowanie                            umiejętności właściwego organizowania czasu na naukę i odpoczynek

 

 

- pomoc w opracowywaniu planów dnia  uczniom mającym problem  z organizacją czasu, ze szczególnym uwzględnieniem czasu na naukę gry na instrumencie

- rozmowy  nauczycieli z rodzicami uczniów  ( w szczególności klas pierwszych), uświadomienie specyfiki nauczania gry na instrumencie

- zachęcanie do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu

 

IX

IX

Cały rok

Nauczyciele instrumentu gł.

Wychowawcy

Wszyscy nauczyciele

Wskazywanie właściwych i skutecznych sposobów uczenia się i ćwiczenia gry na instrumencie

 

- rozmowy z uczniami i rodzicami, wskazywanie efektywnych sposobów ćwiczenia i przyswajania wiedzy teoretycznej

Cały rok

Wszyscy nauczyciele 

Rozwijanie osobowości ucznia poprzez bezpośredni kontakt
z muzyką

- zapoznawanie ucznia z muzyką o wysokich walorach artystycznych podczas:

 • zajęć indywidualnych
 • zajęć grupowych i zespołowych
 • szkolnych audycji muzycznych
 • spotkań z zaproszonymi gośćmi
 • realizacji ścieżki edukacyjnej
 • koncertów szkolnych
 • wyjazdów na koncerty

 

- uczestniczenie w życiu muzycznym szkoły i środowiska lokalnego

-  wykorzystywanie własnych umiejętności ucznia w działalności lokalnych zespołów muzycznych

- praca uczniów w zespołach i inspirowanie do wspólnej kreatywności

- kształtowanie odpowiedzialności za własną prezentację sceniczną (wykonanie, strój , odpowiednie zachowanie się podczas występu)

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

 2. Wychowanie patriotyczne i prospołeczne

 

Kształtowanie postaw patriotycznych -kształtowanie poszanowania i kultywowania polskiej kultury i sztuki.

 

 

 

 

-Zapoznawanie ucznia z polskimi dziełami sztuki, zabytkami, tradycjami,  słuchanie dzieł muzycznych polskich kompozytorów , stylizacji polskich tańców narodowych.

- zapoznawanie ucznia z sylwetkami wielkich polskich kompozytorów i wykonawców

- uczestniczenie w wydarzeniach  patriotycznych organizowanych przez szkołę i na terenie miasta

-włączanie się w obchody różnych rocznic narodowych, szczególnie związanych z kultura i sztuką.

- dbałość o język polski i kulturę słowa

Cały rok

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, szczególnie nauczyciele audycji muzycznych

Wszyscy nauczyciele

 

 

Integracja klas oraz społeczności szkolnej

 

 

-Integrowanie uczniów danej klasy instrumentalnej poprzez organizowanie klasowych audycji i popisów

-organizowanie warsztatów instrumentalnych

-wycieczki  szkolne, wyjazdy do filharmonii i opery, festyny i zabawy szkolne

Cały rok

 

Wychowawcy

 

Wskazani nauczyciele

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

 

- uczestnictwo w uroczystościach w środowisku lokalnym,

- organizowanie koncertów dla miasta (Koncert Bożonarodzeniowy, Koncert Wiosenny, Koncert Charytatywny i inne okolicznościowe)

Cały rok

wg kalendarium

Wszyscy nauczyciele

Wskazani nauczyciele

Kształtowanie postawy dbałości o dobre imię szkoły, poczucia przynależności do społeczności szkolnej, poszanowanie szkolnych tradycji

- zapoznanie uczniów z życiem Patrona Szkoły: lekcje sekcyjne, zajęcia (grupowe i indywidualne)

-wzbudzanie w uczniach szacunku dla szkolnych tradycji, realizacja ścieżek edukacyjnych

-obchodzenie szkolnych uroczystości

-wspólne dbanie o dobre imię szkoły

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy pracownicy szkoły

Propagowanie samorządności wśród uczniów

 

-wybór samorządu uczniowskiego

-podejmowanie różnych inicjatyw szkolnych oraz pozaszkolnych przez samorząd uczniowski ( inicjowanie zabaw szkolnych, prowadzenie gabloty samorządu)

IX

W miarę  potrzeb

Wychowawcy

Opiekun samorządu

Wyzwalanie chęci działania na rzecz innych

 

- zachęcania do różnych inicjatyw na rzecz drugiego człowieka, pomoc koleżeńska, pomoc potrzebującym (Koncert Charytatywny - kwesta na rzecz potrzebujących )

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Dbanie o mienie szkoły

-zapoznanie z zasadami i regulaminami korzystania z sal lekcyjnych, instrumentów, podręczników, nut, pomocy naukowych i innego wyposażenia szkoły

-uwrażliwianie na dbałość o mienie i czystość szkoły - zmiana obuwia, użytkowanie instrumentów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły

Pomoc w wyborze drogi  zawodowej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własną przyszłość

- rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań i pasji

- informowanie rodziców i uczniów  o możliwości dalszego kształcenia muzycznego

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

3.  Edukacja ekologiczna i prozdrowotna - profilaktyka niezdrowego stylu życia i zachowań  ryzykownych

Przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej zachowań prozdrowotnych

 

 

-dbanie o słuch - rozmowy o szkodliwości słuchania zbyt głośnej muzyki

-rozmowy z uczniem na temat higienicznego trybu życia

- uwrażliwianie uczniów na właściwe nawyki żywieniowe

- rozmowy dotyczące racjonalnej organizacji czasu przeznaczonego na naukę i odpoczynek

Cały rok

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

- dostępna w szkole woda źródlana do picia

-higieniczny dla ucznia plan zajęć

-zachęcanie do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu

- wyrabianie, dbanie i kontrolowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń na instrumencie

- wyrabianie postawy asertywnej wobec zagrożeń dla zdrowia

Cały rok

Pracownicy szkoły

Wszyscy nauczyciele

Rozwijanie umiejętności
i potrzeby ochrony przyrody

-segregacja śmieci w szkole

- zwracanie uwagi na piękno przyrody w dziełach muzycznych

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

4. Profilaktyka chroniąca przed uzależnieniami

Nauka asertywności

 

 

 

 

 - obserwacja ucznia, rozmowy na temat szkodliwości używek,  umiejętności odmawiania       

 -wskazywanie osób i instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym

- sporządzenie gazetki szkolnej na ten temat - samorząd szkolny

– zamieszczanie na szkolnej stronie (na facebooku) filmików i artykułów dotyczących powyższego problemu

 Cały rok            

 

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy

Opiek. samorządu

Wskazani nauczyciele

Wyrabianie poczucia własnej wartości

- rozbudzanie zainteresowań  i pasji muzycznych poprzez żywy kontakt z muzyką, audycje, koncerty, popisy.

Cały rok    

Wszyscy nauczyciele

 

5. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, w rodzinie i w cyberprzestrzeni

Rozwijanie empatii i umiejętności podejmowania inicjatyw mających na celu pomoc potrzebującym

-uczestnictwo uczniów w koncertach charytatywnych

- pomoc koleżeńska

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowalny społecznie

 

- rozważania o uczuciach w kontekście wykonywania utworów, codziennego ćwiczenia

-stwarzanie w uczniu poczucia  akceptacji w różnych stanach emocjonalnych

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele

Budowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów-  diagnoza poziomu agresji podczas lekcji i  przerw w postaci obserwacji, rozmów z uczniami i nauczycielami

-reagowanie w przypadku zaobserwowania u ucznia agresywnych odruchów, przytłoczenia problemami

– reagowanie na wszelkie sytuacje problemowe wśród uczniów

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Zapoznanie z niebezpieczeństwami wynikającymi z anonimowości w cyberprzestrzeni i innymi zagrożeniami w Internecie 

-rozmowy o korzyściach i negatywnych skutkach korzystania z Internetu

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Podnoszenie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów

- codzienne budowanie atmosfery  zaufania, szczerości na bazie dobrej komunikacji  nauczyciela z uczniem i rodzicem

-rozmowy na temat  podstawowych zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życia codziennego (np. zachowanie na ulicy, radzenie sobie z porażką)

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

6.Profilaktyka dyskryminacji, ksenofobii, nietolerancji

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla każdego człowieka niezależnie od:

 • religii
 • narodowości
 • koloru skóry
 •  statusu materialnego
 • wieku
 • rozwoju intelektualnego
 • rozwoju fizycznego

 -Rozmowy, dyskusje  o odmienności  ludzi i ich prawach

-Reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy nietolerancji,

 

 

Na bieżąco w rozmowach

 

Wszyscy nauczyciele

 

7. Wychowanie w poszanowaniu  wartości   moralnych

Kształtowanie postaw moralnych

- organizowanie koncertów charytatywnych

- cykliczne Koncerty Papieskie

- prowadzeni e gabloty o Janie Pawle II

- wyrabianie w uczniu poczucia sprawiedliwości, wyrozumiałości, empatii, szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania wolności drugiego człowieka

- wskazywanie na wartości chrześcijańskie jako wartości uniwersalne i nieprzemijające

-kształtowanie  umiejętności odróżniania  dobra od zła

- uwrażliwianie na potrzeby innych

IV

X

Cały rok

Wskazani nauczycieleWszyscy nauczyciele

 

VI Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego

 

Program profilaktyczno-wychowawczy jest uchwalany na dany rok szkolny, a więc musi być każdorazowo dostosowany do aktualnych potrzeb społeczności szkolnej poprzez dokonywanie corocznej diagnozy, której celem jest trafność i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.
Diagnoza powyższa polega na analizie zasobów i zagrożeń występujących w szkole, które to są podstawą do konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.

Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego polega na określeniu trafności i skuteczności działań szkoły zaprogramowanych w dokumencie.
Wyniki tej ewaluacji oraz wnioski końcowe muszą być porównane z diagnozą stanu wyjściowego i przedstawione radzie rodziców i radzie pedagogicznej.


Urząd Miejski w Kole