Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1 

Komunikat Procedura

Od dnia 03 maja 2021 r. obowiązuje zaktualizowana procedura bezpieczeństwa sanitarnego. Procedura dotyczy wszystkich osób wchodzących i przebywających na terenie szkoły:

 

załącznik do zarządzenia dyrektora PSM I st. w Kole nr 338 z dn. 30 IV 2021r.

Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć i zasad przebywania na terenie
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kole
uczniów i innych osób w okresie przeciwdziałania SARS-CoV-2

Na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wprowadza się na terenie obiektu Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kole niniejsze zasady celem prowadzenia bezpiecznej działalności statutowej szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2.

Zasady ogólne
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Wszystkie osoby wchodzące na teren PSM I st. w Kole są zobowiązane
do dezynfekcji rąk korzystając z dozownika umiejscowionego przy okienku portierni.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły niebędące pracownikami i uczniami szkoły są bezwzględnie zobowiązane do zasłaniania ust i nosa poprzez prawidłowe noszenie maseczki.
5. Na korytarzach, klatce schodowej, w toaletach dla uczniów, świetlicy i szatni wszystkie osoby, w tym pracownicy i uczniowie są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust za pomocą maseczki. Za wyposażenie dziecka w maseczkę odpowiadają rodzice dziecka.
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły (hol parteru), zachowując zasadę jednego opiekuna z dzieckiem lub dziećmi, zachowując dystans 1,5 m od innych osób. Zabrania się oczekiwania na dzieci na terenie szkoły.
7. Podczas odbywania zajęć lekcyjnych wynikających z planu, poza wyznaczoną przestrzenią wspólną obejmującą hol parteru, na pozostały teren szkoły mają prawo wstępu tylko pracownicy i uczniowie szkoły.
8. Osoby nie wymienione w punkcie 6, podczas odbywania zajęć lekcyjnych wynikających z planu, poza wyznaczoną przestrzenią wspólną obejmującą hol parteru, na pozostały teren szkoły mogą wejść tylko pod warunkami:
a). otrzymania zaproszenia na wydarzenie kulturalne, popis lub zebranie,
albo uzyskania indywidualnej zgody dyrektora lub osoby dyżurującej w portierni,
b). złożenia pisemnego oświadczenia, że osoba ta, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym wraz z podpisaniem klauzuli dotyczących ochrony danych osobowych, umożliwiająca udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
i służbom porządkowym danych osobowych,
c). akceptacji niniejszej procedury bezpieczeństwa wraz z zobowiązaniem jej przestrzegania.
9. W miarę możliwości sprawy urzędowe należy załatwiać w godzinach przedpołudniowych lub zdalnie poprzez telefon, pocztę mailową, wpłaty na konto bankowe szkoły.
10. Rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami powinny się odbywać w godzinach przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć, albo telefonicznie.
11. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane do bezwzględnego stosowania zasad higieny:
- częste mycie rąk wodą z mydłem,
- nie podawanie ręki na powitanie,
- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
- stosowanie odpowiednich sposobów zasłania twarzy podczas kichania i kasłania.
12. Należy unikać większych skupisk zachowując dystans.
13. Uczniowie korzystają z dystrybutorów wody pitnej poprzez napełnianie wodą jednorazowych kubeczków lub bidonów ze zdjętym ustnikiem; zabrania się picia wody bezpośrednio z kranika dystrybutora oraz napełniania wodą własnych butelek lub bidonów z ustnikiem.
14. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do korzystania z szatni i zmiany obuwia; obowiązuje zakaz przesiadywania w szatni.
15. Na terenie budynku szkoły zakazuje się gromadzenia uczniów, rodziców i pracowników w przestrzeniach wspólnych. Oczekiwanie uczniów na zajęcia i przerwy w zajęciach organizuje się w sposób zapewniający zachowanie dystansu (minimum 1,5 m). Zaleca się w tym czasie przebywanie na świeżym powietrzu na podwórzu szkoły.
16. Osoby niebędące uczniami szkoły, a które na mocy odrębnych przepisów mają prawo uczęszczać na zajęcia lub korzystać z sal do ćwiczeń, są traktowani jak uczniowie szkoły w zakresie określonym w niniejszej procedurze po spełnieniu następujących warunków:
a). złożenia pisemnego oświadczenia, że osoba ta, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym wraz z podpisaniem klauzuli dotyczących ochrony danych osobowych, umożliwiająca udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
i służbom porządkowym danych osobowych,
b). akceptacji niniejszej procedury bezpieczeństwa wraz z zobowiązaniem jej przestrzegania,
c). posiadają zgodę dyrektora na udział w zajęciach lub ćwiczeniach w salach
17. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w punkcie 16 jest niepełnoletnia, oświadczenie, klauzulę i akceptację procedury podpisuje rodzic tej osoby.
18. Wszyscy pracownicy szkoły są upoważnieni i zobowiązani do dopilnowania,
by postanowienia niniejszej procedury były przestrzegane, a w szczególności wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
19. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając mu opiekę i min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku braku reakcji rodziców/opiekunów na konieczność odbioru dziecka ze szkoły, uczeń zostaje przekazany odpowiednim służbom medycznym.
20. Rodzice, uczniowie i pracownicy mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia sekretariatu szkoły o objęciem kwarantanną lub zakażeniu ich samych i domowników wirusem SARS-CoV-2.

Organizacja zajęć

21. Podczas odbywania zajęć w klasach, w tym w auli szkolnej należy zachować odpowiedni dystans, który wynika ze sposobu aktywności uczestników zajęć.
22. Jeżeli ze względu na specyfikę zajęć zachowanie dystansu jest niemożliwe, należy korzystać ze środków ochrony: dezynfekcji rąk, zasłaniania twarzy za pomocą maseczek stosowanych przez wszystkich uczestników zajęć.
23. Ilość uczniów w salach zajęć zbiorowych jest ograniczona do 8 uczniów,
w auli – 20 uczniów.
24. W salach zajęć zbiorowych zabrania się zsuwania ze sobą stolików i krzeseł.
25. Należy ograniczyć wszelkie ćwiczenia, gry i zabawy kontaktowe, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
26. Należy wietrzyć sale, korytarze i inne pomieszczenia, w których przebywają ludzie podczas każdej przerwy, minimum co godzinę, a w razie potrzeby podczas zajęć. Zabrania się zasłaniania i zaklejania nawiewników okiennych i kratek wentylacyjnych.
27. Wszystkie zajęcia w auli prowadzi się przy włączonej wentylacji mechanicznej.
28. Uczniowie posiadają własne przybory, nuty i inne materiały i nie powinni wymieniać się nimi pomiędzy sobą.
29. Nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek dezynfekować po każdym uczestniku zajęć instrumenty muzyczne (powierzchnie dotykane, szczególnie klawiatury fortepianów i pianin) i inne pomoce będące na wyposażeniu sali.
30. Skroplone powietrze z instrumentów dętych należy usuwać w sposób higieniczny, zaleca się dezynfekować dłonie po czyszczeniu tych instrumentów.
31. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
32. Celem odpowiedniego wietrzenia i dezynfekcji wprowadza się minimum
10-minutowe przerwy pomiędzy każdą godziną zajęć zbiorowych oraz minimum
5-minutowe przerwy pomiędzy każdymi zajęciami indywidualnymi celem umożliwienia dezynfekcji sal oraz unikania kumulowania uczniów i rodziców w szkole.
33. Na terenie szkoły nie organizuje się koncertów, popisów, audycji, wywiadówek, warsztatów i innych wydarzeń kulturalnych.
34. Za prawidłową, zgodną z niniejszą procedurą organizację poszczególnych zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący dane zajęcia.


Higiena i dezynfekcja

35. Ręce należy myć ciepłą wodą z mydłem przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
36. Wszystkie sale, sanitariaty, pomieszczenia socjalne i ciągi komunikacyjne muszą być utrzymywane w czystości; sale lekcyjne i świetlicę wyposaża się w dozowniki
z płynem dezynfekującym.
37. Aneks kuchenny w pokoju nauczycielskim musi być szczególnie utrzymany
w czystości i higienie, dotyczy to również sprzętu kuchennego, naczyń stołowych
oraz sztućców.
38. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w miejscach zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny
z zachowaniem odległości minimum 1,5 m.
39. Obowiązek dezynfekcji powierzchni dotykowych:
a). w salach zajęć grupowych (blaty stolików, krzesła, włączniki) – po każdej grupie,
b). w salach zajęć indywidualnych (blat biurka, krzesła, włączniki) – po każdym prowadzącym zajęcia, przynajmniej raz dziennie,
c). w ciągach komunikacyjnych (poręcze, klamki z obu stron, włączniki, krany przy dystrybutorach wody pitnej, pokrywy koszów na śmieci) - w każdym dniu
po zajęciach lub przed ich rozpoczęciem oraz podczas odbywania zajęć lekcyjnych wynikających z planu co godzinę,
d). w szatni i świetlicy (blaty stołów, krzesła, ławki, włączniki) - - w każdym dniu
po zajęciach lub przed ich rozpoczęciem oraz podczas odbywania zajęć lekcyjnych wynikających z planu co godzinę,
e). w sekretariacie i gabinecie dyrektora (blaty biurek, stołu, krzesła) – raz dziennie,
f). w pokoju nauczycielskim (blaty stołów i szafek, poręcze krzeseł, włączniki, kserokopiarka) - w każdym dniu po zajęciach lub przed ich rozpoczęciem oraz podczas odbywania zajęć lekcyjnych wynikających z planu co 2 godziny,
g). sale do ćwiczeń (blaty, krzesła, włączniki, klawiatura pianina, fortepianu)
– po każdym wypożyczeniu sali,
h). kluczy do sal na tablicy w portierni – raz dziennie.
40. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i przedmiotów.
41. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych w toaletach
z użyciem odpowiednich środków. Mycia i dezynfekcji poniższych urządzeń należy dokonywać:
a). mycie i dezynfekcja umywalek, muszli klozetowych, deski klozetowej i pisuarów, podajników na papier, spłuczki, kranów, dozowników mydła, podajników ręczników papierowych, pokrywy koszy na śmieci i klamek – w każdym dniu po zajęciach lub przed ich rozpoczęciem, a ponadto podczas odbywania zajęć lekcyjnych wynikających z planu co 2 godziny,
b). mycie i dezynfekcja ścian i drzwi, szczególnie kabin, pisuarów i okolic umywalek, posadzek – w każdym dniu po zajęciach lub przed ich rozpoczęciem.
42. Pracownicy administracji dokonują dezynfekcji klawiatur komputerów i innych urządzeń elektronicznych odpowiednimi środkami po każdym użytkowniku.
43. Maseczki i rękawice jednorazowe należy wyrzucać tylko do specjalnie oznaczonych pojemników. Odpady te muszą być gromadzone w jednorazowych workach, które po zawiązaniu wyrzuca się do worków na odpady komunalne.
44. Za realizację punktów 37, 40 – 42 odpowiadają pracownicy obsługi.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

45. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
46. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,
że mogą być zakażeni koronawirusem.
47. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
48. Osobę, u której zaobserwowano objawy chorobowe należy odizolować
w pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony (2 maseczki, 2 przyłbice, rękawiczki jednorazowe) i płyn dezynfekujący.
49. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), następnie zastosować się
do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
50. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części obiektu szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

 


Urząd Miejski w Kole