Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1 

Komunikat 4

Wszystkie zajęcia w naszej szkole od 31 maja 2021 r. będą odbywać się stacjonarnie wg stałego planu.

Organizacja zajęć od 4 do 30 maja 2021 r

wg poniższego zarządzenia:

(Prosimy sprawdzać informacje i wiadomości na e-dzienniku, maile oraz wiadomości na platformie G Suite)

Zarządzenie nr 337
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Kole z dnia 30.04.2021r.

wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole
w okresie od 03 do 30 maja 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT- 19 zarządza się, co następuje:

1. Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania PSM I st. w Kole obowiązujące
w okresie od 03 do 30 maja 2021r.

2. Zmiany w funkcjonowaniu szkoły w w/w okresie są następujące:

1) zajęcia indywidualne z instrumentu głównego mogą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo (stacjonarnie i zdalnie na zmianę) za zgodą rodziców.
2) zajęcia kształcenia słuchu i rytmiki w klasie 1 cyklu 6- letniego mogą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo za zgodą rodziców.
3) zajęcia z akompaniatorem odbywać się będą w trybie stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie na zmianę); wyboru trybu kształcenia dokonuje akompaniator w porozumieniu z nauczycielami instrumentu głównego i rodzicami.
4) pozostałe zajęcia (kształcenie słuchu i rytmika w klasach innych, niż I cyklu 6-letniego, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy, chór, zespoły kameralne, orkiestra i big-band) odbywać się będą zdalnie.
5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia o których mowa w podpunkcie 4 mogą się odbywać stacjonarnie lub hybrydowo za zgodą rodziców pod warunkiem uzyskania indywidualnej zgody dyrektora szkoły na prowadzenie takich zajęć na terenie szkoły.


3. Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z tygodniowym planem zajęć, głównie za pomocą platformy G-Suite w następujących formach:

1) lekcja online w postaci wideorozmowy za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia video;
2) lekcja online w postaci rozmowy głosowej (tylko audio) za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia głosowego;
3) udostępnienie i wymianę plików, która polega na przekazaniu w postaci elektronicznej uczniom/rodzicom materiałów, zadań, ćwiczeń, linków do portali edukacyjnych i muzycznych, testów, quizów, nagrań itp. wraz ze wskazówkami i terminami realizacji zadań, sposobem przesłania zrealizowanych zadań, a następnie ich sprawdzenie i udzielenie uczniom informacji zwrotnej obejmującej: co uczeń wykonał prawidłowo, co i jak wymaga poprawy, jak ma dalej nad zadaniem pracować i ewentualnie ocenę w formie stopnia, jeśli praca została zapowiedziana na taką ocenę.

4. Wyboru formy nauczania na odległość podejmuje nauczyciel biorąc pod uwagę:

1) możliwości techniczne ucznia/rodzica w tym zakresie,
2) możliwości czasowe i higienę umysłową ucznia, w tym ograniczenia czasu spędzenia ucznia przed monitorem ze względów zdrowotnych,
3) możliwości percepcyjne ucznia,
4) adekwatność danej formy nauczania do podstawy programowej danego przedmiotu,
5) skuteczność danego sposobu nauczania.

5. Nauczanie na odległość jest dokumentowane w dzienniku elektronicznym
w postaci:

1) zapisu tematu lekcji
2) odnotowania obecności ucznia jako obecność zdalna, jeśli uczeń podjął aktywność (był na lekcji online lub zrealizował zadaną pracę),
3) ocen bieżących zgodnie z WSO,
4) uwag, informacji, pochwał, jak zajdzie taka potrzeba,
5) realizacji repertuaru i zadań techniczno-wykonawczych z instrumentu głównego na dotychczasowych zadaniach.

6. Przy doborze treści nauczania na odległość nauczyciel kieruje się zasadą realizacji w pierwszej kolejności najważniejszych celów podstawy programowej oraz tych elementów podstawy, które są możliwe do realizacji na odległość.

7. W nauczaniu zdalny nauczyciel może pracować w domu lub w szkole, korzystając ze sprzętu własnego lub szkolnego.

8. Zobowiązuje się nauczycieli do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły
o zmianach w szczegółowym trybie kształcenia (zdalny, stacjonarny czy mieszany), w przypadku zajęć stacjonarnych - plan zajęć) a także o zastosowanych narzędziach w nauczaniu zdalnym.

9. Zobowiązuje się uczniów i nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego i procedury bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły.

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 maja 2021 r. Jednocześnie z dniem 03.05.2021 r. traci moc Zarządzenie dyrektora PSM I st. w Kole nr 336 z dnia 23.04.2021 r. wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole w okresie od 26 kwietnia do 02 maja 2021 r.

 

 

Z nauczycielami szkoły uczniowie i rodzice mają możliwość konsultowania się poprzez e-dziennik MobiReg, pocztę mailową platformy G-Suite lub udostępniony przez nauczyciela numer telefonu. 

Osoby, które utraciły hasło do e-dziennika lub platformy G-Suit prosimy o kontakt z sekretariatem. 

 Informacje o bezpieczeństwie internetowym dzieci i młodzieży:

https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf

 

https://akademia.nask.pl/

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów szkół artystycznych:

https://cea-art.pl/poradnictwo-cea/

Telefon dla rodziców, nauczycieli i opiekunów w sprawach bezpieczeństwa dziecka online 800 100 100

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Materiały i aplikacje pomocne w nauce:

 http://www.muzykotekaszkolna.pl/

 http://www.dur-moll.pl/

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

https://zostanmoniuszka.netigen.pl/

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-vEE7TX3aIc8DZDdn3LCBF7D4-LFEU0M&fbclid=IwAR2IHRfKWbT5BHSWMRkbxvXKDLXMbFyaqyxT6H-1netM7pkleepoa6XRZUY

https://www.youtube.com/channel/UCN0f1zm9DRku5jvqpStcnbw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1&fbclid=IwAR17G3Ao7N6IZUtMA9MWOBhTs7Xmu6hqV1Dd0SgMkurxqrhNY_Wsa8Uhy6s

 

 

 


Urząd Miejski w Kole