Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2 

Komunikat 4

Od dnia 12 do 18 kwietnia 2021 r. 
wprowadzamy zmiany w organizacji zajęć.

 

Prosimy sprawdzać informacje i wiadomości na e-dzienniku, maile oraz wiadomości na platformie G Suite.

Z nauczycielami szkoły uczniowie i rodzice mają możliwość konsultowania się poprzez e-dziennik MobiReg, pocztę mailową platformy G-Suite lub udostępniony przez nauczyciela numer telefonu. 

Osoby, które utraciły hasło do e-dziennika lub platformy G-Suit prosimy o kontakt z sekretariatem. 

Zarządzenie nr 334
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kole z dnia 09.04.2021r.

wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole
w okresie od 12 do 18 kwietnia 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT- 19
( stan aktualny na dzień 08.04.2021r.) zarządza się, co następuje:

1. W Zarządzeniu nr 333 dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kole z dnia 26.03.2021r. wprowadza się następujące zmiany:
1). w punkcie pierwszym sformułowanie " od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r." zastępuje się sformułowaniem "od 11 do 18 kwietnia 2021 r."
2). punkt drugi otrzymuje brzmienie:
„realizacja wszystkich zajęć edukacyjnych odbywa się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość z zastrzeżeniem podpunktów 1 – 4.
1). próby i nagrania do konkursów i innych wydarzeń artystycznych odbywających się online z zakresu przedmiotu instrument główny mogą być organizowane na terenie szkoły.
2). zajęcia indywidualne z instrumentu głównego w klasie 1 cyklu 6- letniego i klasie I cyklu 4-letniego mogą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo za zgodą rodziców.
3). zajęcia indywidualne z instrumentu głównego dla uczniów, którzy nie posiadają w domu instrumentu mogą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo za zgodą rodziców.
4). w szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia indywidualne z instrumentu głównego dla pozostałych uczniów mogą się odbywać stacjonarnie lub hybrydowo za zgodą rodziców pod warunkiem uzyskania indywidualnej zgody dyrektora szkoły na prowadzenie takich zajęć na terenie szkoły.”

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

 

Zarządzenie nr 333
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kole z dnia 26.03.2021r.

wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole
w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT- 19
( stan aktualny na dzień 25.03.2021r.) zarządza się, co następuje:

1. W Zarządzeniu nr 332 dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kole z dnia 13.03.2021r. wprowadza się następujące zmiany:
1). w punkcie pierwszym sformułowanie "od 15 do 28 marca 2021 r." zastępuje się sformułowaniem "od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r."
2). punkt drugi otrzymuje brzmienie „realizacja wszystkich zajęć edukacyjnych odbywa się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, dopuszcza się na terenie szkoły organizację prób i nagrań do konkursów i innych wydarzeń artystycznych odbywających się online z zakresu przedmiotu instrument główny.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r.

 

Zarządzenie nr 332
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Kole z dnia 13.03.2021r.

wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole
w okresie od 15 do 28 marca 2021 r.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT- 19 ( stan aktualny na dzień 11.03.2021r.) zarządza się, co następuje:

1. Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania PSM I st. w Kole obowiązujące
w okresie od 15 do 28 marca 2021r.

2. Zmiany w funkcjonowaniu szkoły w w/w okresie są następujące:

1) Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego w klasie 1 cyklu 6- letniego i klasie I cyklu 4-letniego mogą odbywać się hybrydowo (stacjonarnie i zdalnie na zmianę) za zgodą rodziców i w porozumieniu z nauczycielem.
2) Zajęcia z instrumentu głównego dla uczniów, którzy nie posiadają w domu instrumentu mogą odbywać się stacjonarnie lub w trybie mieszanym za zgodą rodziców i w porozumieniu z nauczycielem.
3) Zajęcia kształcenia słuchu i rytmiki w klasie I cyklu 6-letniego odbywać się będą zdalnie.
4) Zajęcia: instrument główny( II-VI cykl 6 letni, II-IV cykl 4-letni), fortepian dodatkowy, kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, zespoły kameralne, orkiestra i big-band odbywać się będą zdalnie.
5) Zajęcia z akompaniatorem odbywać się będą w trybie stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym ( do wyboru ) . Wyboru trybu kształcenia dokonuje akompaniator w porozumieniu z nauczycielami instrumentów głównych i rodzicami.


3. Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z tygodniowym planem zajęć, głównie za pomocą platformy G-Suite w następujących formach:

1) lekcja online w postaci wideorozmowy za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia video;
2) lekcja online w postaci rozmowy głosowej (tylko audio) za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia głosowego;
3) udostępnienie i wymianę plików, która polega na przekazaniu w postaci elektronicznej uczniom/rodzicom materiałów, zadań, ćwiczeń, linków do portali edukacyjnych i muzycznych, testów, quizów, nagrań itp. wraz ze wskazówkami i terminami realizacji zadań, sposobem przesłania zrealizowanych zadań, a następnie ich sprawdzenie i udzielenie uczniom informacji zwrotnej obejmującej: co uczeń wykonał prawidłowo, co i jak wymaga poprawy, jak ma dalej nad zadaniem pracować i ewentualnie ocenę w formie stopnia, jeśli praca została zapowiedziana na taką ocenę.

4. Wyboru formy nauczania na odległość podejmuje nauczyciel biorąc pod uwagę:

1) możliwości techniczne ucznia/rodzica w tym zakresie,
2) możliwości czasowe i higienę umysłową ucznia, w tym ograniczenia czasu spędzenia ucznia przed monitorem ze względów zdrowotnych,
3) możliwości percepcyjne ucznia,
4) adekwatność danej formy nauczania do podstawy programowej danego przedmiotu,
5) skuteczność danego sposobu nauczania.

5. Nauczanie na odległość jest dokumentowane w dzienniku elektronicznym
w postaci:

1) zapisu tematu lekcji
2) odnotowania obecności ucznia jako obecność zdalna, jeśli uczeń podjął aktywność (był na lekcji online lub zrealizował zadaną pracę),
3) ocen bieżących zgodnie z WSO,
4) uwag, informacji, pochwał, jak zajdzie taka potrzeba,
5) realizacji repertuaru i zadań techniczno-wykonawczych z instrumentu głównego na dotychczasowych zadaniach.

6. Przy doborze treści nauczania na odległość nauczyciel kieruje się zasadą realizacji w pierwszej kolejności najważniejszych celów podstawy programowej oraz tych elementów podstawy, które są możliwe do realizacji na odległość.

7. W nauczaniu zdalny nauczyciel może pracować w domu lub w szkole, korzystając ze sprzętu własnego lub szkolnego.

8. Zobowiązuje się nauczycieli do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły
o zmianach w szczegółowym trybie kształcenia (zdalny, stacjonarny czy mieszany), w przypadku zajęć stacjonarnych - plan zajęć) a także o zastosowanych narzędziach w nauczaniu zdalnym.

9. Zobowiązuje się uczniów i nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego i procedury bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły.

10. Z dniem 15.03.2021 r. traci moc Zarządzenie dyrektora PSM I st. w Kole nr 330 z dnia 01.03.2021 r. wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM
I st. w Kole w okresie od 1 do 14 marca 2021 r.

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.

 

 Informacje o bezpieczeństwie internetowym dzieci i młodzieży:

https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf

 

https://akademia.nask.pl/

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów szkół artystycznych:

https://cea-art.pl/poradnictwo-cea/

Telefon dla rodziców, nauczycieli i opiekunów w sprawach bezpieczeństwa dziecka online 800 100 100

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Materiały i aplikacje pomocne w nauce:

 http://www.muzykotekaszkolna.pl/

 http://www.dur-moll.pl/

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

https://zostanmoniuszka.netigen.pl/

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-vEE7TX3aIc8DZDdn3LCBF7D4-LFEU0M&fbclid=IwAR2IHRfKWbT5BHSWMRkbxvXKDLXMbFyaqyxT6H-1netM7pkleepoa6XRZUY

https://www.youtube.com/channel/UCN0f1zm9DRku5jvqpStcnbw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1&fbclid=IwAR17G3Ao7N6IZUtMA9MWOBhTs7Xmu6hqV1Dd0SgMkurxqrhNY_Wsa8Uhy6s

 

 

 


Urząd Miejski w Kole