Kalendarz wydarzeń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
 Obowiązek Informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KOLE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:
1.    Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Kole, ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło, reprezentowana przez Dyrektora szkoły, tel. 63/2722265, 518832799;
2.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego
w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole: telefon kontaktowy: 661040760; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
3.    Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u IODO), na podstawie:
a.    realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
b.    wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
c.    w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
4.    Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź upoważnionym na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5.    Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych
(Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.
6.    Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy
w zależności od załatwianej sprawy.
7.    Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8.    Ma Pan/Pani prawo do:
a.    żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b.    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
c.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KOLE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:
1.    Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Kole, ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło, reprezentowana przez Dyrektora szkoły, tel. 63/2722265, 518832799;
2.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego
w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole: telefon kontaktowy: 661040760; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
3.    Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzię Pani/Pana dane osobowe wyłącznie
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
4.    Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzię Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakim jest ochrona osób i mienia znajdującego się na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Kole oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania;
5.    Odbiorcami zapisów w zakresie wglądu z monitoringu wizyjnego są wyłącznie podmioty  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6.    Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7.    Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane przez okres 3 miesięcy;
8.    Wejście na obszar objęty monitoringiem jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację Pani/Pana wizerunku;
9.    Ma Pan/Pani prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.


Urząd Miejski w Kole