Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5 Koncepcja pracy szkoły w latach 2014-2019

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia   im. Karola Szymanowskiego w Kole
w latach 2014/15 – 2018/19


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju PSM I st. w Kole opiera się na założeniach reformy programowej szkolnictwa artystycznego, na badaniu oczekiwań nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły przeprowadzonych w marcu  2014 roku, na wypracowanej kilka lat wcześniej przy współpracy z nauczycielami i rodzicami misji szkoły, na wcześniejszych, sprawdzonych działaniach szkoły i na zamierzeniach wynikających z aktualnych potrzeb placówki oraz ustawowych i statutowych jej celów.

Kształcenie

1. Wprowadzenie reformy oświatowej z pełnym wykorzystaniem jej możliwości celem dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb środowiska, różnych zainteresowań i predyspozycji muzycznych uczniów poprzez:
1) wprowadzenie działu muzykowania zespołowego;
2) zaoferowanie różnego typu zespołów dla uczniów I etapu edukacyjnego do wyboru: (rytmicznego, muzyczno-teatralnego, tanecznego, wokalnego, instrumentarium Orffa)
3) rozszerzenie oferty obowiązkowych zajęć indywidualnych o nowe przedmioty do wyboru ucznia:
• inny instrument do wyboru zamiast fortepianu dodatkowego,
• zajęcia wokalne – piosenka,
• czytanie a’vista
• improwizacja;
4) trafny dobór uczniów do zespołów instrumentalnych w II etapie kształcenia zapewniający wyrównany poziom uczestników i dobre brzmienie zespołu oraz wykorzystanie nauczycieli instrumentalistów w prowadzeniu tych zespołów jako nauczycieli wspomagających;
5) przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora na zwiększenie obowiązkowego wymiaru chóru i orkiestry w II etapie kształcenia do stanu obecnego 2 godzin w tygodniu, przy zachowaniu określonego w nowym ramowym planie nauczania obowiązkowego wymiaru 2 godzin zajęć teoretycznych w tygodniu;
6) rozszerzenie oferty zajęć nadobowiązkowych o następujące przedmioty:
• kształcenie słuchu dla uczniów uzdolnionych w tym zakresie i planujących podjęcie nauki w szkole muzycznej wyższego stopnia,
• literaturę muzyczną dla zainteresowanych,
• teoretyczne zajęcia wyrównawcze,
• instrument dodatkowy, szczególnie dla pianistów,
• dodatkowe zespoły o różnym charakterze (ludowe, taneczne, rozrywkowe)
7) zwiększenie wymiaru godzin przedmiotu głównego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.


2.Kompetentna i dyspozycyjna kadra pedagogiczna
1) wprowadzenie funkcji wychowawcy jako mechanizmu zachęcającego nauczycieli do podejmowania pracy w większym wymiarze i wiązania się z placówką,
2) doskonalenie zawodowe wynikające z aktualnych potrzeb, szczególnie pod kątem prowadzenia nowych przedmiotów, realizacji nowej podstawy programowej,
3) pozyskanie nauczyciela zajęć wokalnych, posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie emisji głosu i wykonawstwa wokalnego, szczególnie w gatunku piosenki;

3.Kontynuacja organizacji częstych prezentacji uczniów oraz wprowadzenie do kalendarza szkolnego popisów uczniowskich z repertuarem dowolnym, wybranym przez uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami;

4.Udział w przesłuchaniach CEA, w konkursach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich dla zdolniejszych uczniów, traktowane przede wszystkim jako pomoc dydaktyczną, sposób na doskonalenie metod pracy, na motywację i trafną diagnozę;

5.Nacisk na praktyczność nauczania przedmiotów teoretycznych, elastyczność i indywidualizm polegający na:
1) profesjonalnym umuzykalnianiu wszystkich uczniów z jednoczesną solidną podstawą wiedzy i umiejętności ogólnomuzycznych,
2) dobrym poziomie kształcenia muzycznego uczniów uzdolnionych i zainteresowanych dalszą nauką muzyki;

6. Organizowanie nadal, co najmniej kilka razy w roku, wyjazdów na koncerty do filharmonii, opery, wycieczek do muzeów związanych z muzyką; wyjazdy te cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i rodziców.

7.W związku z licznymi orkiestrami dętymi działającymi na terenie powiatu kolskiego, należy utrzymywać i rozwijać klasy instrumentów dętych oraz stale promować grę na tego rodzaju instrumentach.


Wychowanie i opieka

1.Zadania dydaktyczne szkoły wiążą się ściśle z zadaniami wychowawczymi, zaniedbania wychowawcze pociągają za sobą problemy w kształceniu. Oddziaływanie wychowawcze w szkole muzycznej są skuteczniejsze, niż w szkołach innego typu ze względu na indywidualność nauczania i obcowanie z samą muzyką, która wymusza na nauczycielu i uczniu emocjonalną otwartość oraz specyficzną więź. Aby zapewnić skuteczną realizację tych zadań nie dopuszczając do efektów programów ukrytych należy:
1) solidnie realizować program wychowawczy szkoły przez wszystkich nauczycieli,
2) krzewić prawdziwe wartości dobierając odpowiednią literaturę muzyczną oraz organizować koncerty i audycje muzyczne o znaczeniu wychowawczym (Wielkopostne Koncerty Charytatywne, Koncerty Papieskie nawiązujące do postaci świętego Jana Pawła II),
3) konsekwentnie wymagać od uczniów odpowiedzialności, uczciwości i prawdomówności,
4) stale pamiętać o zasadzie „Słowa pouczają, ale przykłady pociągają".
5) wprowadzić funkcję wychowawcy dla nauczycieli dyspozycyjnych, którzy sprawowaliby opiekę nad uczniami w sekcjach instrumentalnych celem skuteczniejszej opieki i diagnozy ucznia, komunikacji między szkołą a rodzicem, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, opiniowania przydziału uczniów do działów, do zespołów i przedmiotów nadobowiązkowych,

2.Bezpieczeństwo i poczucie akceptacji uczniów ma zapewnić:
1) dyżur Pań woźnych w portierni,
2) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, statutowych zapisów dotyczących bezpieczeństwa,
3) monitoring wizyjny,
4) monitoring przeciwpożarowy.
5) życzliwe, przyjazne i otwarte traktowanie uczniów przez wszystkich pracowników szkoły oraz zdrowe relacje między nimi.


Nadzór pedagogiczny, zarządzanie szkołą, organizacja pracy


1.Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły i zarządzanie placówką służyć ma przede wszystkim jakościowemu realizowaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, stąd też należy:
1) z jednej strony dawać nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa, swobody i niezależności, z drugiej zaś, życzliwie i konkretnie wymagać jakości wykonywanych zadań i przestrzegania dyscypliny pracy.
2) jasno określać i komunikować cele i zadania,
3) wspierać nauczycieli w formie organizowania i delegowania na szkolenia, udzielaniu wszelkich informacji, rad i wskazówek,
4) zachęcać nauczycieli do wspólnego przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, dokonywania analiz i planowania pracy szkoły celem zwiększenia ich współodpowiedzialności za placówkę,
5) dowartościowywać nauczycieli za ich wysiłki i ofiarność dobrym słowem, listem gratulacyjnym, dodatkiem motywacyjnym, nagrodą dyrektora szkoły oraz wnioskowaniem o nagrodę dyrektora CEA,
6) motywować nauczycieli poprzez wsparcie w zakresie ich awansów zawodowych i doskonalenia zawodowego,
7) kontynuować styl zarządzania przez współpracę i wartości, poprzez uświadamianie nauczycielom ich ważnej misji społecznej,
8) realizować ścisłą i owocną współpracę w realizacji wszelkich zadań, tworzenie i wspieranie efektywnych zespołów nauczycielskich,
9) kreować przyjazny klimat, gdyż atmosfera i otwarty dialog jest podstawowym warunkiem prawidłowego procesu dydaktycznego i wychowawczego,
10) kierować się dobrem wszystkich pracowników, wiernie przestrzegać wartości etycznych, przepisów prawa, kryteriów dotyczących dodatku motywacyjnego i nagród dyrektora,
11) promować zachowania etyczne z jednoczesnym hamowaniem postaw egoistycznych i roszczeniowych.

2.W zakresie organizacji i usprawnienia pracy szkoły planuje się:
1) zastąpienie dzienników papierowych dziennikiem elektronicznym pod warunkiem wcześniejszego dostosowania go do wymogów reformy programowej i zaopatrzeniu nauczycieli w odpowiednie narzędzia elektroniczne, 
2) zwiększyć dyspozycyjność nauczycieli, aby plan zajęć był bardziej przyjazny dla uczniów i rodziców, by ich nie obciążać wieloma dojazdami, długim oczekiwaniem na zajęcia oraz zbyt późnym kończeniem zajęć,
3) wprowadzenie nauczyciela wspomagającego na zajęciach chóru i orkiestry, by 2 grupy zespołu mogły pracować w tym samym czasie.

3.Należy doceniać rolę pracowników administracji i obsługi. Są to ludzie pierwszego kontaktu, odpowiadają za czystość i porządek, nadzorują bezpośrednio mienie szkoły, z jakości ich codziennej pracy korzysta cała społeczność szkolna. Od tej grupy pracowników, oprócz kompetencji związanych z zajmowanym stanowiskiem, trzeba wymagać solidności, uczciwości i życzliwości wobec klientów szkoły.

 

Animowanie kultury i promocja placówki, współpraca


1.Działalność koncertowa naszych uczniów jest doskonałym sposobem budowania autorytetu szkoły w mieście, a jednocześnie spełnia zadania szkoły w zakresie upowszechniania kultury muzycznej  i kształtowania właściwego smaku muzycznego wśród odbiorców sztuki. Ponadto działalność taka daje uczniom możliwość artystycznej wypowiedzi i osiągania satysfakcji z uzyskanej wiedzy i umiejętności muzycznych.  Należy więc kontynuować i rozwijać następujące działania w tej kwestii:
1) organizowanie koncertów okolicznościowych i tematycznych na różne okazje, które wpisały się na stałe w kalendarz imprez (Święto Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Papieski, Koncert Bożonarodzeniowy, Koncert Wiosenny),
2) współpraca z Miejskim Domem Kultury, z Zespołem Szkół Plastycznych w Kole i innymi instytucjami lokalnymi działającymi w sferze kultury i edukacji w organizacji corocznej imprezy plenerowej „Dzień Sztuki Kolskiej”,
3) współpraca z parafiami w celu wykorzystania akustycznych walorów kościołów,
4) współpraca z lokalną prasą, TV Kablową i miejskimi portalami internetowymi,
5) współpraca ze sponsorami celem organizacji corocznych Koncertów Wiosennych,
6) organizowanie wyjazdów koncertowych do innych miejscowości,
7) współorganizowanie na terenie Koła „Przeglądu chórów i zespołów wokalnych”,
8) współorganizowanie występów absolwentów w ramach „Artystycznych Powrotów”.


2.Najlepszą wizytówką szkoły jest wysoka jakość wszystkich działań szkoły, przede wszystkim jakość prezentacji uczniowskich, ale również strona organizacyjna imprez. W związku z tym wszelkie organizowane przez szkołę imprezy muszą być:
1) dobrze zaplanowane i przemyślane,
2) skutecznie nagłośnione (plakaty, zaproszenia, zapowiedzi w lokalnej prasie i TV Osiedlowej, na stronie internetowej szkoły i portali miejskich)

3.Owocna okazała się współpraca z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Miejskim Domem Kultury w Kole i z Wizytatorem w zakresie organizacji Turnieju Muzycznego pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół muzycznych I stopnia regionu wielkopolskiego, stąd należy tę współpracę podtrzymać celem współorganizowania kolejnych edycji Turnieju.

4.Współpraca ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Kole w organizowaniu zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat - potencjalnych kandydatów do szkoły.

 

Warunki pracy i nauki


1.Celem poprawy warunków pracy i nauki w szkole zamierza się przeprowadzić konieczne remonty budynku szkoły:
1) wymianę instalacji co,
2) ukończyć wymianę instalacji elektrycznej, która jest realizowana etapami,
3) założyć wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
4) ocieplić ściany zewnętrzne i strych,
5) wyremontować budynek gospodarczy z przeznaczeniem go na magazyn instrumentów
(uzyskanie dzięki temu dodatkowej klasy na I piętrze),
6) kontynuować renowację parkietów w salach i wymienić terakotę na korytarzach I i II piętra,
 
Większość tych zadań ma być realizowana w ramach kompleksowej termomodernizacji państwowych szkół artystycznych, której inicjatorem i organizatorem jest CEA.
 
3.Niezbędne jest uzupełnianie bazy instrumentów muzycznych i innych pomocy:
1) wibrafon,
2) dobrej jakości gitary,
3) fortepian do klasy,
4) instrumenty dęte dla najmłodszych,
5) akordeon guzikowy,
6) komputery lub tablety do dyspozycji nauczycieli w klasach celem sprawnego korzystania z dziennika elektronicznego i wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.

 


Wszystko, co  czyni szkoła musi mieć wpływ na rozwój ucznia


Szkoła ma być wspólnotą dążącą do zbieżnych celów edukacyjnych, by wszyscy czerpali korzyści z dobrej pracy i z jej rozwoju, aby była w niej współodpowiedzialność za placówkę, wspólne ocenianie jakości jej pracy, świadomość budowy własnego autorytetu, kultura osobista oraz nienaganna postawa etyczno – moralna wszystkich jej pracowników.
Wszelkie działania szkoły, w różnych jej obszarach mają służyć dobru ucznia - „wszystko, co czyni szkoła musi mieć wpływ na rozwój ucznia”. 

 


Koło, czerwiec 2014 r. Marek Kłaniecki

Koncepcja niniejsza została przyjęta przez Radę Pedagogiczną PSM I st. w Kole
dn. 11 września 2014 r.


Urząd Miejski w Kole