Kalendarz wydarzeń

Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4 Komunikat 3

Uwaga !!!

Od dnia 18 do 31 stycznia 2021 r. przedłużamy nauczanie zdalne wg poniższych zasad:

 

 

Zarządzenie nr 326
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kole z dnia 18.01.2021r.

wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole
w okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT- 19
( stan aktualny na dzień 15.01.2021r.) zarządza się, co następuje:

1. Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania PSM I st. w Kole obowiązujące
w okresie od 18 do 31 stycznia 2021r.

2. Zmiany w funkcjonowaniu szkoły w w/w okresie są następujące:

1) Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego w klasie 1 cyklu 6- letniego i klasie I cyklu 4-letniego mogą odbywać się stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo (stacjonarnie i zdalnie na zmianę) za zgodą rodziców
i w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.
2) Zajęcia z instrumentu głównego dla uczniów, którzy nie posiadają w domu instrumentu mogą odbywać się stacjonarnie lub w trybie mieszanym (hybrydowym) za zgodą rodziców i w porozumieniu z nauczycielem.
3) Zajęcia kształcenia słuchu i rytmiki w klasie I cyklu 6-letniego mogą odbywać się stacjonarnie lub w trybie mieszanym za zgodą rodziców
w grupach do 8 uczniów.
4) Zajęcia: instrument główny( II-VI cykl 6 letni, II-IV cykl 4-letni), fortepian dodatkowy, kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, zespoły kameralne, orkiestra i big-band odbywać się będą zdalnie z zastrzeżeniem podpunktu 2 i 6.
5) Zajęcia z akompaniatorem odbywać się będą w trybie stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym. Wyboru trybu kształcenia dokonuje akompaniator w porozumieniu z nauczycielami instrumentów głównych i rodzicami.
6) W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się hybrydowo (stacjonarnie i zdalnie na zmianę) w grupach do 8 uczniów pod warunkiem uzyskania indywidualnej zgody dyrektora i rodziców.

3. Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z tygodniowym planem zajęć, głównie za pomocą platformy G-Suite w następujących formach:

1) lekcja online w postaci wideorozmowy za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia video;
2) lekcja online w postaci rozmowy głosowej (tylko audio) za pomocą dostępnych dla uczniów komunikatorów po ustaleniu i wyborze komunikatora oraz po wcześniejszym wypróbowaniu połączenia głosowego;
3) udostępnienie i wymianę plików, która polega na przekazaniu w postaci elektronicznej uczniom/rodzicom materiałów, zadań, ćwiczeń, linków do portali edukacyjnych i muzycznych, testów, quizów, nagrań itp. wraz ze wskazówkami i terminami realizacji zadań, sposobem przesłania zrealizowanych zadań, a następnie ich sprawdzenie i udzielenie uczniom informacji zwrotnej obejmującej: co uczeń wykonał prawidłowo, co i jak wymaga poprawy, jak ma dalej nad zadaniem pracować i ewentualnie ocenę w formie stopnia, jeśli praca została zapowiedziana na taką ocenę.

4. Wyboru formy nauczania na odległość podejmuje nauczyciel biorąc pod uwagę:

1) możliwości techniczne ucznia/rodzica w tym zakresie,
2) możliwości czasowe i higienę umysłową ucznia, w tym ograniczenia czasu spędzenia ucznia przed monitorem ze względów zdrowotnych,
3) możliwości percepcyjne ucznia,
4) adekwatność danej formy nauczania do podstawy programowej danego przedmiotu,
5) skuteczność danego sposobu nauczania.

5. Nauczanie na odległość jest dokumentowane w dzienniku elektronicznym
w postaci:

1) zapisu tematu lekcji
2) odnotowania obecności ucznia jako obecność zdalna, jeśli uczeń podjął aktywność (był na lekcji online lub zrealizował zadaną pracę),
3) ocen bieżących zgodnie z WSO,
4) uwag, informacji, pochwał, jak zajdzie taka potrzeba,
5) realizacji repertuaru i zadań techniczno-wykonawczych z instrumentu głównego na dotychczasowych zadaniach.

6. Przy doborze treści nauczania na odległość nauczyciel kieruje się zasadą realizacji w pierwszej kolejności najważniejszych celów podstawy programowej oraz tych elementów podstawy, które są możliwe do realizacji na odległość.

7. W nauczaniu zdalny nauczyciel może pracować w domu lub w szkole, korzystając ze sprzętu własnego lub szkolnego.

8. Zobowiązuje się nauczycieli do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły
o zmianach w szczegółowym trybie kształcenia (zdalny, stacjonarny czy mieszany), w przypadku zajęć stacjonarnych - plan zajęć) a także o zastosowanych narzędziach w nauczaniu zdalnym.

9. Zobowiązuje się uczniów i nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego i procedury bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły.

10. Z dniem 18.01.2021 r. traci moc Zarządzenie dyrektora PSM I st. w Kole nr 325
z dnia 28.11.2020 r. wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu PSM I st. w Kole w okresie od 30 listopada do 2020r. do 3 stycznia 2021r.

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.

  

Prosimy sprawdzać informacje i wiadomości na e-dzienniku, maile oraz wiadomości na platformie G Suite.

Z nauczycielami szkoły uczniowie i rodzice mają możliwość konsultowania się poprzez e-dziennik MobiReg, pocztę mailową platformy G-Suite lub udostępniony przez nauczyciela numer telefonu. 


Wszelkie sprawy w sekretariacie szkoły proszę w miarę możliwości załatwiać mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
osobiście lub telefonicznie: 518 832 799


Osoby, które utraciły hasło do e-dziennika lub platformy G-Suit prosimy o kontakt z sekretariatem.

Informacje o bezpieczeństwie internetowym dzieci i młodzieży:

https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów szkół artystycznych:

https://cea-art.pl/poradnictwo-cea/

Materiały i aplikacje pomocne w nauce:

 http://www.muzykotekaszkolna.pl/

 http://www.dur-moll.pl/

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

https://zostanmoniuszka.netigen.pl/

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-vEE7TX3aIc8DZDdn3LCBF7D4-LFEU0M&fbclid=IwAR2IHRfKWbT5BHSWMRkbxvXKDLXMbFyaqyxT6H-1netM7pkleepoa6XRZUY

https://www.youtube.com/channel/UCN0f1zm9DRku5jvqpStcnbw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1&fbclid=IwAR17G3Ao7N6IZUtMA9MWOBhTs7Xmu6hqV1Dd0SgMkurxqrhNY_Wsa8Uhy6s

 


Urząd Miejski w Kole